Hortis Legal

Onze diensten

Hervormingen in het EU merkenrecht per 1 oktober 2017

2/10/2017 | Per 23 maart 2016 is de Gemeenschapsmerkenverordening gewijzigd. Naast de naamswijziging van de verordening naar Uniemerkenverordening zijn andere belangrijke wijzigingen de naamswijziging van de merkenautoriteit (OHIM naar EUIPO) en het Gemeenschapsmerk naar Uniemerk en een wijziging in het taksenstelsel (betaling per klasse, in plaats van per drie klassen). Per 1 oktober 2017 volgen verdere wijzigingen. Hieronder een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

1. Afschaffing vereiste van grafische voorstelling
Het vereiste om een grafische voorstelling mee te zenden bij de indiening van een merkaanvraag komt te vervallen. Voldoende zal zijn dat tekens in elke passende vorm kunnen worden weergegeven met algemeen beschikbare technologie, bijvoorbeeld op MP en MP4. Het teken dient wel duidelijk, nauwkeurig, op zichzelf staand, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en objectief te zijn.
Het bovenstaande leidt tot een 'wat je ziet is wat je krijgt'-systeem met het doel de duidelijkheid, toegankelijkheid en de opzoekbaarheid van de informatie in het Uniemerkenregister te vergroten.
In de regelgeving zijn specifieke voorschriften opgenomen voor de meest voorkomende soorten merken waardoor de rechtszekerheid voor de merkaanvragers vergroot wordt en het aantal bezwaren vanwege vormvereisten terug gedrongen kan worden.

2. Invoering Uniecertificeringsmerk
Een Uniecertificeringsmerk is een merk op grond waarvan de waren of diensten die door de houder van het merk zijn gecertificeerd met betrekking tot het materiaal, de wijze van vervaardiging van waren of verrichting van diensten, kwaliteit, nauwkeurigheid of ander kenmerken, met uitzondering van de geografische herkomst, kunnen worden onderscheiden van waren en diensten die niet als zodanig zijn gecertificeerd.
Waren of diensten die van een Uniecertificeringsmerk zijn voorzien voldoen aan een bepaalde norm die beschreven is in het gebruiksreglement en gecontroleerd wordt onder de verantwoordelijkheid van de houder van het certificeringsmerk. Hierbij is de identiteit van de onderneming die feitelijk de betreffende waren produceert of diensten verleent en het certificeringsmerk feitelijk gebruikt niet van belang.
De essentie van het certificeringsmerk wordt weergegeven in het gebruiksreglement. Het gebruiksreglement dient binnen twee maanden na de aanvraag ingediend te zijn.
De volgende punten moeten opgenomen zijn in het reglement:
de kenmerken van de te certificeren waren of diensten;
de voorwaarden voor het gebruik van het certificeringsmerk;
de door de houder van het certificeringsmerk toe te passen test- en toezichtmaatregelen;
de lijst van waren
Er zijn twee uitsluitingen voor het Uniecertificeringsmerk:
de houder mag niet een persoon zijn die activiteiten uitoefent waarbij waren worden geleverd of diensten worden verricht van het soort waarop het merk betrekking heeft en ook niet daarvoor gebruiken;
een certificeringsmerk kan niet worden gebruikt om waren of diensten te onderscheiden wat betreft geografische herkomst.
Naast bovengenoemde wijzigingen volgen diverse procedurele wijzigen die wij uiteraard volgen en zullen toepassen in de praktijk.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van het bovenstaande of overweegt u een Uniecertificeringsmerk aan te vragen dan kunt u uiteraard vrijblijvend contact met ons opnemen.

Team Hortis Legal

Vorige


Contact / Route


Maak kennis met Hortis Legal


Over Hortis Certificaten Hortis