Auteursrechten

Werken van letterkunde, wetenschap of kunst komen in aanmerking voor auteursrechtbescherming. De maximale beschermingsduur van een auteursrecht is tot 70 jaar na het overlijden van de maker van het werk. De auteursrechthebbende heeft exclusieve rechten. Dit betekent dat het werk niet zonder zijn toestemming geopenbaard of verveelvoudigd mag worden. Een auteursrechthebbende kan zich dan ook verzetten tegen iedere derde die zijn werk zonder toestemming reproduceert, distribueert, vertaalt, aanpast of op andere wijze commercieel gebruikt. Deze bescherming is niet alleen een vorm van erkenning en beloning, maar vooral ook een stimulans voor degenen die bijdragen aan kunst, wetenschap of letterkunde.

Wat is een auteursrecht?

Een auteursrecht is een exclusief recht. Dit betekent dat als een derde uw werk wil gebruiken, die meestal uw toestemming nodig zal hebben. U kunt zelf beslissen of u toestemming geeft en zo ja, of u daar een vergoeding (royalty) voor vraagt.

Er zijn echter uitzonderingen op deze regel. In auteursrechtwetgeving gelden bepaalde situaties waarin derden uw werk mogen gebruiken zonder uw toestemming of zonder vergoeding. Dit zijn de zogenaamde beperkingen van het auteursrecht. Soms bepaalt de wet dat voor bepaald gebruik wel een vergoeding moet worden betaald, en als er onenigheid is over hoeveel dat moet zijn, kan een rechter dit vaststellen.

Ook andere regels, zoals bepaalde artikelen uit het Burgerlijk Wetboek, kunnen invloed hebben op hoe u uw auteursrecht kunt uitoefenen. Daarnaast kunnen grondrechten, zoals het recht op vrije meningsuiting, een rol spelen in wat er wel en niet mag met uw werk.

Vragen?

Maak vrijblijvend
een afspraak

Waar kunnen we je nog meer bij helpen