Hortis Legal

Onze diensten

KWEKERSRECHT IN DUITSLAND - CRUCIALE BESLISSING DUITSE HOGE RAAD INZAKE JUISTHEID NIEUWHEIDSEISEN

KWEKERSRECHT IN DUITSLAND - CRUCIALE BESLISSING DUITSE HOGE RAAD INZAKE  JUISTHEID NIEUWHEIDSEISEN2/4/2014 | HISTORISCHE ZAAK AANGESPANNEN DOOR HORTIS LEGAL & GENESIS PLANT MARKETING LTD

De proefprocedure, in welke De Duitse Hoge Raad op 13 Januari 2014 uitspraak deed, werd aangespannen door Hortis Legal en Genesis Plant Marketing Ltd., beiden dienstverleners op het gebied van kwekersrecht.

Het ras in kwestie betrof de Clematis 'Fond Memories', veredeld in het Verenigd Koninkrijk door het bedrijf Tolver Gooch Limited / Thorncroft. Op 23 April 2008 werd een aanvraag voor kwekersrecht in Duitsland ingediend door Hortis Legal als gemachtigde, daartoe aangesteld door Genesis. In de aanvraag werd vermeld dat het ras reeds werd verhandeld in het Verenigd Koninkrijk sinds 1 Juni 2004, minder dan 4 jaar voorafgaande aan de aanvraagdatum. Het Bundessortenamt, de Duitse kwekersrecht instantie, wees de aanvraag af, alhoewel andere nationale aanvragen eerder wél werden geaccepteerd door de kwekersrecht instanties in Frankrijk en Nederland.

Hortis Legal en Genesis waren er van overtuigd dat de nieuwheidseisen zoals gesteld in de Duitse kwekersrecht wetgeving, de zogenaamde 'Plant Varieties Protection Act' niet in lijn waren met het zogenaamde 'UPOV-verdrag' en dientengevolge aanvragers in andere UPOV-lidstaten géén gelijke behandeling verschafte.

Op 13 Januari 2014 besliste de Duitse Hoge Raad in het voordeel van Hortis Legal en Genesis Plant Marketing Ltd. op de grond van het gegeven dat voor de bepaling of een kandidaat-ras NIEUW is ten tijde van indiening van een Duitse aanvraag, het Bundessortenamt de van toepassing zijnde regelgeving zoals gesteld in het UPOV-verdrag dient toe te passen, en niet de regelgeving in de Duitse wetgeving.

***************************

De Duitse 'Plant Varieties Protection Act' bepaalt dat een ras niet geacht wordt nieuw te zijn indien op de datum van de aanvraag in Duitsland, het kandidaat-ras reeds langer dan één jaar binnen het grondgebied van de Europese Unie c.q. reeds langer dan vier jaren (respectievelijk zes jaren in het geval van bomen of struiken) buiten het grondgebied van de Europese Unie werd verhandeld.

Het UPOV-verdrag daarentegen bepaalt dat een ras niet geacht wordt nieuw te zijn indien op de datum van de aanvraag in Duitsland (zijnde een UPOV-lidstaat), het kandidaat-ras reeds langer dan één jaar binnen het grondgebied van Duitsland c.q. reeds langer dan vier jaren (respectievelijk zes jaren in het geval van bomen of struiken) buiten het grondgebied van Duitsland werd verhandeld.

Tegen de beslissing van het Bundessortenamt om de aanvraag voor Clematis 'Fond Memories' af te wijzen, werd bezwaar aangetekend door Hortis Legal en Genesis Plant Marketing Ltd.
De afdeling Bezwaar van het Bundessortenamt wees het bezwaar af waarna beroep werd aangetekend bij de zogenaamde 'Federal Patent Court' in Duitsland, welk beroep tevens niet succesvol was. Hoger beroep werd vervolgens aangetekend bij de Duitse Hoge Raad wel hoger beroep wel succesvol was en resulteerde in een beslissing ten gunste van de aanvrager. De beslissing van de 'Federal Patent Court' werd vernietigd en de zaak werd terugverwezen naar diezelfde instantie.

Voorafgaande aan de onderhavige proefprocedure, paste het Bundessortenamt de nieuwheidseisen toe zoals die zijn gesteld in de Duitse 'Plant Varieties Act' en wees zij aanvragen af voor kandidaat-rassen welke reeds langer dan één jaar in overige EU-Lidstaten werden verhandeld. Dit plaatste aanvragers afkomstig uit andere EU-Lidstaten dan Duitsland in een oneerlijke en nadelige positie.

De beslissing van de Duitse Hoge Raad van 13 januari 2014 betekent dat vanaf nu het Bundessortenamt de nieuwheidseisen moet toepassen zoals die zijn gesteld in het UPOV-verdrag.

Hortis Legal en Genesis bevelen aanvragers die met één of meerdere ingevolge nieuwheid afgewezen kwekersrecht aanvragen in Duitsland geconfronteerd zijn geworden van harte aan, om een verzoek in te dienen bij het Bundessortenamt om hun desbetreffende dossiers te heroverwegen.

Ook kunnen er gevallen zijn waarin er een ras géén kwekersrecht aanvraag in Duitsland werd ingediend omdat het ras in kwestie niet leek te voldoen aan de nieuwheidseisen zoals gesteld in de Duitse wetgeving. Ook in die gevallen zou het de moeite waard kunnen zijn, om alsnog een aanvraag in Duitsland te overwegen.

Voor meer informatie omtrent deze historische beslissing van de Duitse Hoge Raad van 13 januari 2014, kunt u contact opnemen met:

- Hortis Legal Lennard van Vliet lennard@hortis.nl
- Genesis Plant Marketing Ltd Peter Dealtrey peter@genesis-plantmarketing.co.uk


De volledige tekst van de Beslissing van de Duitse Hoge Raad, alsmede een Engelse vertaling daarvan, is tevens op verzoek verkrijgbaar.

Vorige


Contact / Route


Maak kennis met Hortis Legal


Over Hortis Certificaten Hortis