Hortis Legal

Onze diensten

Verscherping van regels beslaglegging

15/8/2011 | Sinds 1 juli 2011 zal de rechter bij vermoedelijke inbreuken op intellectueel eigendomsrechten extra voorwaarden in acht nemen alvorens zij overgaat tot verlening van verlof voor het leggen van beslag. De Beslagsyllabus is op een aantal punten aangescherpt om in het vervolg meer rekening te houden met de positie van de beslagene. Een van de belangrijkste wijzigingen is dat de eiser nu dient te motiveren waarom het beslag nodig is en waarom is gekozen voor beslag op de in het beslagrekest genoemde goederen. Ook wordt van de eiser verwacht dat zij een toelichting geeft met daarin een omschrijving van de geleverde goederen/diensten dan wel een voldoende feitelijke omschrijving van de vordering en de grondslag, de aangevoerde verweren, de gronden daarvoor en bewijsstukken.
Vorige


Contact / Route


Maak kennis met Hortis Legal


Over Hortis Certificaten Hortis