Hortis Legal

Onze diensten

Licentiecontracten voor rassen, 10 belangrijke aandachtspunten voor licentiegevers

7/6/2019 | Hortis Legal is ondermeer gespecialiseerd in het opstellen en beheren van licentiecontracten. Wist u dat Hortis Legal het beheer verzorgt van meer dan 1000 licentiecontracten? Naast periodieke royalty incasso, verrichten medewerkers van Hortis Legal audits van de financiële administratie van licentienemers. Ook verzorgt Hortis Legal wereldwijd de inspecties van productie locaties en opslagen van licentienemers wereldwijd. Onderstaand een tiental aandachtspunten die voor een licentiegever van belang kunnen zijn als hij overweegt een licentiecontract aan te bieden.

1. Duur van de licentie
Gaat u de licentie voor onbepaalde tijd of voor bepaalde tijd aan? Indien u de licentie voor onbepaalde tijd aangaat, dan mag de licentienemer verwachten dat de licentie voor altijd doorloopt. Wilt u dan toch opzeggen, dan u bent mogelijk dan wel aansprakelijk voor de schade die er ontstaat voor de licentienemer. Gaat u echter een licentie aan voor bepaalde tijd, dan mocht de licentienemer verwachten dat de licentie op de einddatum ook echt eindigde en ligt schadevergoeding veel minder voor de hand.

2. Toepassingen goed afbakenen
Voor welke toepassingen geeft u een licentie af? Voor de teelt van planten in potten, voor de teelt van snijbloemen, voor de productie van inhoudsstoffen, voor de productie van snijtakken, voor de productie van zaden? Baken de toepassingen die u in licentie geeft, zoveel mogelijk af want voordat u het weet, hebt u teveel rechten uitgegeven.

3. Exclusiviteit goed afbakenen
Het zelfde geldt voor exclusiviteit. Wilt u een licentienemer exclusiviteit geven? Baken de exclusiviteit dan zo nauwkeurig mogelijk af. U kunt bijvoorbeeld exclusiviteit geven voor de teelt in Nederland voor snijbloemen in de volle grond voor een ras, voor het kalenderjaar 2019. Dit is veel concreter dan de exclusieve rechten voor een ras uitgeven.

4. Ken uw Licentienemer
Wie is de licentienemer en indien het mis gaat, biedt die licentienemer verhaalsmogelijkheden? Indien u zaken doet met een lege werkmaatschappij, dan is het wellicht beter om de licentienemer in persoon mede te laten ondertekenen en op te nemen dat de licentienemer in persoon de integrale nakoming van alle licentie bepalingen door de licentienemer garandeert. Uiteraard is het ook belangrijk om altijd een goed Kamer van Koophandel onderzoek te doen om de details van uw licentienemer te verifiëren.

5. Verkoop van Licentieproducten in welke landen?
In welke landen en territoria is de verkoop van Licentieproducten toegestaan? Indien u bijvoorbeeld kiest voor een licentie netwerk per land of territorium dan kan het verstandig zijn om op te nemen dat de verkoop van Licentieproducten uitsluitend is toegestaan in het land of territorium van de licentie. Ook is het belangrijk om goed te evalueren in welke markten uw licentienemer goed thuis is. Waarom bijvoorbeeld een wereldwijde licentie uitgeven indien uw licentienemer uitsluitend actief binnen Europa.

6. Is er wel een goede titel van bescherming
Indien u een licentie uitgeeft dan moet er wel een goede titel van bescherming zijn. Hiermee bedoelen we dat het ras in kwestie ook daadwerkelijk is beschermd met kwekersrecht in de relevante landen. Het is uiteraard ook mogelijk om niet op basis van kwekersrecht maar op basis van een andere grondslag een licentie uit te geven, zoals op basis van merkbescherming en/of auteursrecht. Zo kan de overdracht van knowhow omtrent de vermeerdering of teelt van een licentie ras, in bepaalde gevallen ook de grondslag van een licentie vormen.

7. Welk recht is van toepassing en welke rechter is competent?
Verklaart u Nederlands recht van toepassing, of juist het recht van het land waarin uw licentienemer is gevestigd? Belangrijke overwegingen kunnen daar bij zijn of een Nederlands vonnis in het land van de licentienemer executabel is, of het rechtssysteem in het land van de licentienemer betrouwbaar, snel en niet al te prijzig is. Ook spelen verhaalsmogelijkheden een rol. Zijn er verhaalsmogelijkheden in Nederland dan biedt het Nederlands recht snelle mogelijkheden voor rechtsmaatregelen zoals het leggen van conservatoir (voorlopig) beslag.

8. Inzage in bedrijfsactiviteiten en financiële administratie van licentienemer
Het verdient aanbeveling om in de licentie op te nemen dat u het recht hebt om de bedrijfsfacilitieiten van de licentienemer te bezoeken, zodat u controles kunt uitvoeren. Ook inzage in de financiële administratie is belangrijk om als verplichting voor de licentienemer op te nemen, waarbij het wellicht raadzaam is om die controles te laten uitvoeren door een onafhankelijke derde zoals een (register)accountant. Ook is het netjes om op te nemen dat er altijd eerst een afspraak wordt gemaakt voor de verrichten controle.

9. Geheimhouding
IN het kader van de licentie zult u vertrouwelijke zaken delen met uw licentienemer zoals teelt methoden, vermeerderingsmethoden, nieuwe rassen en dergelijke. Ook uw licentienemer deelt met u vertrouwelijke informatie zoals details van klanten, verkochte aantallen Licentieproducten en dergelijke. Het lijkt dan ook vaak raadzaam om een wederkerig geheimhoudingsbeding op te nemen in de licentie.

10. Einde van de licentie
Bij het afsluiten van een nieuwe licentie is het belangrijk om toch meteen ook stil te staan wat er dient te gebeuren met de nog resterende Licentieproducten, moederplanten, inzettingen van plantmateriaal in laboratoria e.d. Geldt er bijvoorbeeld nog een periode na beëindiging van de licentie gedurende welke de licentienemer zijn Licentieproducten die hij nog in voorraad had, te verkopen? En dienen moederplanten c.q. inzettingen in laboratoria vernietigd te worden of moeten die juist in stand worden gehouden en worden terug geleverd aan u als licentienemer? Welke zekerheden hebt u dat uw licentienemer deze bepalingen nakomt? Ook dat moet worden geregeld in de licentie.
Vorige


Contact / Route


Maak kennis met Hortis Legal


Over Hortis Certificaten Hortis