Hortis Legal

Onze diensten


1. ALGEMENE BEPALINGEN

1.1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing op al onze offertes, activiteiten die wij ten behoeve van cliënten ondernemen, werkzaamheden die wij voor cliënten verrichten, diensten die wij aan cliënten verlenen, alles in de ruimste zin des woords, hierna te noemen: diensten.
1.2. De eventuele algemene voorwaarden van cliënten zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op onze diensten, behoudens onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke bevestiging van geval tot geval.
1.3. Voorwaarden die afwijken van onze algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op een door ons te leveren dienst, in het geval van onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke bevestiging daarvan van geval tot geval.
1.4. Voor zover wij diensten verrichten danwel activiteiten ontplooien die niet uitdrukkelijk in deze algemene voorwaarden zijn genoemd, zijn deze algemene voorwaarden ook op die werkzaamheden en diensten van toepassing.
1.5. Bij verschil van mening omtrent de interpretatie van deze algemene voorwaarden, is uitsluitend de Nederlandse tekst ervan bepalend.
1.6. Wij zijn bevoegd om zonder voorafgaande kennisgeving aan Opdrachtgever bij de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen waarvan de kosten aan Opdrachtgever worden doorberekend.
1.7. De Opdrachtgever is altijd verplicht om adreswijzigingen ter stond schriftelijk aan ons door te geven.
1.8. Wij zijn te allen tijde gerechtigd om bij de start van een nieuwe opdracht, een voorschot van de Opdrachtgever te verlangen.

2. AANBIEDINGEN

2.1. De door ons gedane aanbiedingen in welke vorm ook gedaan, alsmede onze publicaties en onze drukwerken zijn geheel vrijblijvend.
2.2. Mondelinge toezeggingen zijn voor ons niet bindend, tenzij deze door ons uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.
2.3. De in onze aanbiedingen gegeven prijzen zijn exclusief belastingen en heffingen, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel blijkt.
2.4. De aanbieding is gebaseerd op de door de Opdrachtgever verstrekte gegevens.
2.5. Elke aanbieding is geldig tot veertien dagen na dagtekening daarvan, waarna de aanbieding automatisch en stilzwijgend komt te vervallen.

3. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

3.1. Een overeenkomst wordt pas geacht te zijn tot stand gekomen door onze schriftelijke bevestiging. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen zijn slechts geldend indien wij deze schriftelijk hebben bevestigd en de Opdrachtgever binnen vijf werkdagen hiertegen geen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt.
3.2. Als datum van totstandkoming van de overeenkomst zal gelden de dag van verzending van onze opdrachtbevestiging.
3.3.Bij gebreke van een schriftelijke bevestiging wordt de overeenkomst geacht onder de offerte-condities te zijn tot stand gekomen, indien en zodra met de uitvoering van de in de aanbieding gespecificeerde werkzaamheden, daaronder begrepen de eventuele voorbereidende en inleidende maatregelen, een begin is gemaakt.
3.4. Indien na het begin van de uitvoering niet aantoonbaar mocht zijn welke prijs voor de diensten is overeengekomen of krachtens het bepaalde in het vorige artikel geacht wordt overeengekomen te zijn, geldt als bindende prijs, de prijs die wij voor vergelijkbare diensten en met gebruikmaking van dezelfde middelen, ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst plegen of plachten te bedingen.

4. REGISTRATIE VAN INTELLECTUELE EIGENDOMMEN

4.1.In het kader van de registratie van intellectuele eigendommen, verrichten wij de volgende werkzaamheden:
  het gereedmaken, invullen en indienen van de registratieformulieren;
   het verschaffen van informatie aan de Opdrachtgever gedurende de registratieprocedure;
  het voeren van correspondentie met de competente instanties, met locale gemachtigden en met de Opdrachtgever;
  het voeren van (telefonische) besprekingen met de Opdrachtgever, verrichten van correspondentie met Opdrachtgever alsmede het uitvoeren van alle lopende dossierhandelingen;
  het opnemen van aldus verkregen rechten in een eigen bewakingssysteem, danwel een bewakingssysteem van derden.
4.2 Alle werkzaamheden ter zake van intellectuele eigendommen die niet zijn gespecificeerd in artikel 4.1. worden als adviesdiensten in rekening gebracht.
4.3.Bij het registreren van een nieuw intellectueel eigendom in een daarvoor bestemd register is het onze taak, de benodigde documenten op te stellen en bij de bevoegde autoriteiten in te dienen. De Opdrachtgever is zelf te allen tijde verantwoordelijk voor de tijdige en deugdelijke aanlevering van alle t.b.v. de registratie benodigde informatie en stukken.
4.4.Onze werkzaamheden ter zake van de registratie van intellectuele eigendommen worden door ons bij aanvang van de werkzaamheden gefactureerd conform onze tarieflijst.
4.5.Onze werkzaamheden ter zake van de registratie van intellectuele eigendommen worden terstond aangevangen na ontvangst van integrale betaling van onze desbetreffende verkoopfacturen.
4.6.In het bijzonder zijn wij nooit gehouden om vooraf op eigen initiatief handelingen te verrichten met betrekking ter vaststelling van de registreerbaarheid of beschermbaarheid van een intellectueel eigendom.
4.7.Ingeval een termijn wordt gesteld voor de indiening van documenten of gegevens, dan wel voor welke actie ook, zullen wij naar beste vermogen de benodigde actie tijdig nemen. In alle gevallen geldt dat de Opdrachtgever verantwoordelijk is om op eerste verzoek van ons, onverwijld de gevraagde informatie of stukken aan ons aan te leveren.
4.8.Wij zijn bij gebreke van de tijdige instructies van de Opdrachtgever te allen tijde gerechtigd doch nooit verplicht om naar eigen inzicht te handelen, zulks voor rekening en risico en op kosten van de Opdrachtgever.
4.9.In het geval van vernieuwing van een verkregen registratie van een intellectueel eigendom, danwel andere handelingen die nodig zijn voor het instand houden van een verkregen registratie van een intellectueel eigendom, zullen wij trachten de Opdrachtgever aan de desbetreffende termijn te herinneren.
4.10.Aansprakelijkheid in verband met de bepalingen van Artikel 4 van het Unieverdrag van Parijs (zgn. Conventieprioriteit), wordt door ons uitdrukkelijk uitgesloten.

5. ONDERZOEK NAAR IN REGISTERS OPGENOMEN INTELLECTUELE EIGENDOMMEN

5.1. Bij opdrachten om onderzoeken te verrichten kan geen volledigheid worden gegarandeerd, noch kan enige garantie worden gegeven ten aanzien van de resultaten van dergelijke onderzoeken.
5.2. Eventuele adviezen met betrekking tot de beschermbaarheid c.q. registreerbaarheid van een intellectueel eigendom, worden vrijblijvend gegeven.
5.3. De beslissing om een intellectueel eigendom te registreren of beschermen of exploiteren, alsmede alle andere beslissingen naar aanleiding van een onderzoek, worden volledig door de Opdrachtgever zelf genomen, zulks voor eigen rekening en risico van de Opdrachtgever.
5.4. In het geval van een opdracht tot onderzoek is onze taak beperkt tot het onderzoeken van intellectuele eigendommen die in de desbetreffende openbare registers zijn ingeschreven en die door de desbetreffende instanties zijn openbaar zijn gemaakt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk met ons anders is overeengekomen.
5.5.Nog niet openbaar gemaakte registraties van intellectuele eigendommen of aanvragen ter verkrijging van intellectuele eigendomsrechten worden slechts bij de onderzoeken betrokken voor zover deze raadpleegbaar zijn.
5.6. Nimmer zal het in het kader van onderzoeken onze taak zijn onderzoeken te doen in andere registers dan de registers waarvoor opdracht is gegeven.
5.7. Onze werkzaamheden ter zake van onderzoek door ons bij aanvang van de werkzaamheden gefactureerd conform onze tarieflijst.
5.8. Onze werkzaamheden ter zake van onderzoek worden terstond aangevangen na ontvangst van integrale betaling van onze desbetreffende verkoopfacturen.

6. ABONNEMENTEN BETREFFENDE BEWAKING VAN INTELLECTUELE EIGENDOMMEN

6.1.Abonnementen ter zake van het bewaken van intellectuele eigendommen voor Opdrachtgever gelden voor een periode van één contractsjaar, waarna het abonnement telkens stilzwijgend met één contractsjaar wordt vernieuwd, tenzij de Opdrachtgever uiterlijk drie maanden voor het verstrijken van het lopend contractsjaar, middels aangetekend schrijven heeft aangegeven dat hij het desbetreffende abonnement voor het komend contractsjaar niet wenst te vernieuwen.
6.2.Een abonnement ten behoeve van het bewaken van een intellectueel eigendom wordt per intellectueel eigendom door ons aangeboden en gaat pas lopen zodra Opdrachtgever de aanbieding heeft geaccepteerd.
6.3.Zodra een abonnement als bedoeld in de voorgaande leden eindigt, is Opdrachtgever terstond zelf volledig verantwoordelijk voor het bewaken van de desbetreffende intellectuele eigendomsrechten.
6.4.Onze werkzaamheden ter zake van het bewaken van intellectuele eigendommen worden jaarlijks vooraf door ons gefactureerd, op de vernieuwingsdatum van het desbetreffende abonnement, conform onze tarieflijst.

7. JURIDISCHE ADVISERING

7.1. In het kader van juridische advisering worden alle door onze medewerkers te verrichten werkzaamheden in rekening gebracht aan de opdrachtnemer conform de daarvoor geldende tarieven zoals gespecificeerd in onze tarieflijst.

8. EXPLOITATIE VAN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN VAN OPDRACHTGEVER

8.1. In het kader van de exploitatie van intellectuele eigendommen van de Opdrachtgever, verrichten wij alle werkzaamheden ingevolge een separaat te ondertekenen opdrachtovereenkomst, waarin al onze taken, verantwoordelijkheden, en tarieven zijn gespecificeerd.

9. TARIEFLIJST

9.1. Wij zullen onze tarieflijst zoveel mogelijk bij elke offerte en aanbieding bijsluiten. Bij acceptatie van een offerte, gaat de Opdrachtgever tevens akkoord met alle tarieven zoals genoemd in onze op dat moment geldende tarieflijst.
9.2.De tarieven in onze tarieflijst worden van tijd tot tijd aangepast. In het geval van een wijziging in onze tarieflijst zullen wij de gewijzigde tarieflijst aan de klant hieromtrent schriftelijk informeren. De Opdrachtgever wordt geacht akkoord te zijn gegaan met een gewijzigd tarief in onze tarieflijst, indien hij niet binnen vijf werkdagen na de datum van verzending van de gewijzigde tarieflijst, daartegen schriftelijk bij ons protesteert.
9.3.Voor zover niet uitdrukkelijk in onze tarieflijst genoemd, zijn daarin geen onkosten c.q. kosten van derden ingegrepen.
9.4.Tenzij tevoren uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn behalve de tarieven zoals genoemd in onze tarieflijst de volgende kosten verschuldigd:
  de werkelijke ten behoeve van de opdracht gemaakte reis- en verblijfkosten van onze medewerker(s);
  de kosten verschuldigd aan derden, noodzakelijkerwijs gemaakt ten behoeve van de uitvoering van opdracht, in het bijzonder de kosten van buitenlandse gemachtigden, advocaten, officiële instanties in het kader van de registratie van intellectuele eigendommen, vertaalbureaus, alsmede andere dienstverlenende instanties.

10. OVERMACHT

10.1. Onder overmacht wordt verstaan, alle omstandigheden waardoor naar regelen van redelijkheid en billijkheid, nakoming van een opdracht of een onderdeel daarvan niet kan worden gevergd. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan ontstentenis door ziekte bij ons alsook natuurrampen, oorlogen, opstanden, onlusten en werkstakingen waaronder poststakingen.
10.2.Indien zich een geval van overmacht voordoet, zijn wij gerechtigd, om zonder tussenkomst van de rechter, de uitvoering van de uitvoering van de opdracht op te schorten zolang de overmachtssituatie voortduurt of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat schadevergoeding of boete verschuldigd wordt, zij het dat ontbinding niet met terugwerkende kracht kan geschieden.
10.3.Te allen tijde zijn wij gerechtigd, om betaling te vorderen van de werkzaamheden die in de uitvoering van de desbetreffende opdracht zijn verricht voordat van de omstandigheid die de overmacht veroorzaakt, zich heeft geopenbaard.

11. BETALING

11.1.Alle kosten vallende op de betaling, waaronder kosten van wissel en bankkosten, zijn voor rekening van Opdrachtgever.
11.2.Cheques worden niet als betaalmiddel geaccepteerd.
11.3.Indien binnen 14 dagen na factuurdatum geen integrale betaling heeft plaatsgevonden, wordt Opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en hebben wij zonder enige ingebrekestelling het recht om één procent rente over het onbetaald gebleven gedeelte van het factuurbedrag bij Opdrachtgever in rekening te brengen, voor iedere periode van 30 dagen of gedeelte daarvan, dat betaling van het ingevolge dit artikel verschuldigde na verloop van de genoemde termijn van 14 dagen achterwege is gebleven.
11.4.Afwijkende betalingstermijnen kunnen schriftelijk worden overeengekomen, doch bij overschrijding van deze termijnen treedt automatisch - zonder dat hiervoor enige nadere verklaring is vereist - het bepaalde in het vorige artikel in werking.
11.5.De betaling van onze factuurbedragen dient steeds zonder korting of schuldvergelijking of verrekening te geschieden.
11.6.Betalingen dienen plaats te vinden in euro's.
11.7.Klachten geven Opdrachtgever niet het recht betaling te weigeren, uit te stellen of te verrekenen.
11.8.Wanneer wij bij niet-tijdige betaling onze vorderingen ter incasso in handen van derden geven, komen de hieraan verbonden kosten volledig voor rekening van Opdrachtgever. Ter keuze van ons kunnen wij hem belasten voor de werkelijke kosten waarvoor wijzelf worden belast, danwel voor een bedrag gelijk aan 15 procent, berekend over het verschuldigde bedrag, ondermeer bestaande uit hoofdsom en vertragingsrente, zulks met een minimum van euro 150,00 (éénhonderd en vijftig euro's) en te vermeerderen met BTW.
11.9.Wij behouden ons het recht voor, met het oog op zowel reeds verrichte als nog te verrichten werkzaamheden, te allen tijde zekerheid te verlangen voor tijdige betaling.
11.10.Wij zijn gerechtigd - indien hiertoe naar ons oordeel aanleiding bestaat - alle opgedragen/overeengekomen werkzaamheden op te schorten c.q. niet uit te voeren zolang door Opdrachtgever niet voldoende zekerheid voor betaling is gesteld.
11.11.Wij zijn uitdrukkelijk gerechtigd om onze onbetaald gebleven facturen te verrekenen met gelden die we namens de Opdrachtgever hebben geïncasseerd, alsmede met verkoopfacturen van de Opdrachtgever.

12. EIGENDOM EN GEBRUIK VAN STUKKEN

12.1. Alle rechten c.q. aanspraken op auteursrechten met betrekking tot door ons opgestelde documenten komen uitsluitend ons toe. Opdrachtgever is er voor verantwoordelijk, dat door ons opgestelde documenten niet worden gekopieerd of nagemaakt en/of verstrekt of ter inzage gegeven aan derden, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
12.2. Onverminderd het hiervoor bepaalde zijn wij gerechtigd om al hetgeen wij in het kader van de met Opdrachtgever gesloten overeenkomst van Opdrachtgever hebben verkregen, onder ons te houden totdat wij volledig zijn betaald.

13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1.Wij sluiten alle aansprakelijkheid ten aanzien van onze werkzaamheden anders dan ten gevolge van opzet of grove schuld, uit. Bij enige aansprakelijkheidsstelling door Opdrachtgever jegens ons, berust de bewijslast bij de Opdrachtgever en de Opdrachtgever aanvaardt deze bewijslast.
13.2.Onverminderd het bepaalde in artikel 13.1 is de totaal door ons ingevolge aansprakelijkheid met betrekking tot een opdracht/overeenkomst te vergoeden schade, in alle gevallen beperkt tot maximaal tien procent van het door Opdrachtgever in het kalenderjaar waarin de schade zich heeft voorgedaan, aan ons ten behoeve van de opdracht/overeenkomst verschuldigde bedrag aan honorarium.
13.3.Voor tekortkomingen van personen in onze dienst, alsmede voor natuurlijke of rechtspersonen van wier diensten wij gebruik maken bij de uitvoering van een opdracht/overeenkomst, zijn wij niet aansprakelijk. Mochten wij niettemin aansprakelijk zijn voor schade die voortvloeit uit handelen of nalaten van zodanige door ons ingeschakelde derden, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot de omvang van de op die derden berustende verplichtingen, voortvloeiende uit contractuele of wettelijke bepalingen of krachtens rechterlijke uitspraak.
13.4.Voor schade, ontstaan door nalaten of handelen van de Opdrachtgever in strijd met maatregelen die direct of indirect verband staan met onze opdracht/overeenkomst, in het bijzonder de verstrekking van onjuiste en/of onvolledige gegevens door Opdrachtgever c.q. het ontbreken van voldoende medewerking van Opdrachtgever, zijn wij niet aansprakelijk.
13.5.Aansprakelijkheid voor gevolgschade en/of bedrijfsschade is te allen tijde uitgesloten. Onder gevolgschade wordt in ieder geval verstaan schade als gevolg van het aanpassen van drukwerk, internet sites, reputatieschade, kosten van onderzoek en registratie van intellectuele eigendommen.
13.6.Wij zijn gerechtigd de schade op eigen kosten te doen beperken of ongedaan te maken.
13.7.Voor overtreding van rechtsvoorschriften of inbreuk op rechten van derden aanvaarden wij alleen aansprakelijkheid, wanneer Opdrachtgever ons nadrukkelijk op het bestaan van zodanige voorschriften of rechten heeft gewezen.
13.8.Opdrachtgever vrijwaart ons voor alle aanspraken die derden jegens ons geldend mochten maken.
13.9.Indien Opdrachtgever de risico's aan enige opdracht/overeenkomst verbonden door verzekering aan een ander overdraagt, is hij gehouden ons te vrijwaren voor toepassing van enig regresrecht vanwege de verzekeraar.
13.10.Iedere aansprakelijkheid vervalt indien Opdrachtgever niet binnen vijf werkdagen na het blijken van enige tekortkoming als omschreven in artikel 13.1. deze bij aangetekend schrijven met handtekening retour aan ons heeft gemeld.

14. RECLAMES

14.1. Eventuele reclames dienen schriftelijk te geschieden, binnen vijf werkdagen na verrichting van de diensten. De wederpartij die het geleverde niet binnen vijf werkdagen na ontvangst daarvan, behoorlijk op zijn deugdelijkheid heeft onderzocht, wordt geacht de levering of verrichting akkoord te hebben bevonden.
14.2. Indien een reclame door ons gegrond wordt bevonden, kunnen wij te onzer keuze de tekortkoming waarop de reclame betrekking heeft herstellen of aan de wederpartij vergoeden, met uitsluiting van elk ander recht van de wederpartij op schadevergoeding.
14.3. Een reclame schort de betalingsverplichting niet op.

15. ONTBINDING

15.1. Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die hem door de opdracht/overeenkomst is opgelegd, alsook in geval van stillegging, liquidatie, surséance van betaling en/of faillissement van zijn bedrijf, zal hij geacht worden van rechtswege in verzuim te zijn en hebben wij het recht om zonder sommatie, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de opdracht te annuleren of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren, en van de Opdrachtgever betaling te vorderen voor de werkzaamheden die reeds zijn verricht, alsook van de kosten die zijn gemaakt, veroorzaakt door eventueel verzuim van de Opdrachtgever.
15.2.Opdrachtgever is in zodanig geval verplicht ons volledig schadeloos te stellen, onder welke schade mede is begrepen de door ons gederfde winst.
15.3.Het bepaalde artikel 15.1 en 15.2 laat onverlet ons recht om de uitvoering van de opdracht/overeenkomst op te schorten en direct volledige betaling te vorderen van al hetgeen Opdrachtgever ingevolge de opdracht/overeenkomst verschuldigd is of zou worden.
15.4.Indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is, vervalt de opdracht niet door de dood van Opdrachtgever. Diens rechten en verplichtingen gaan over op zijn rechtverkrijgende.

16 GEHEIMHOUDING

16.1.Partijen zullen alle vertrouwelijke informatie welke hen betreffende de andere partij uit hoofde van de uitvoering van een opdracht bekend wordt c.q. is geworden, onder zich houden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij zal de ene partij er niet toe overgaan, vertrouwelijke informatie van de andere partij openbaar te maken, te publiceren of anderszins te verspreiden, dan wel openbaarmaking, publicatie of verspreiding daarvan toe te staan.
16.2.De geheimhoudingsplicht geldt uitsluitend indien en voor zover de desbetreffende informatie niet openbaar is of toegankelijk is geworden voor het publiek.
16.3.De geheimhoudingsplicht geldt niet voor zover deze in strijd komt met onze verplichtingen op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

17 RECHTSKEUZE EN FORUM KEUZE

17.1.Op alle aanbiedingen, opdrachten/overeenkomsten, verbintenissen hoe ook genaamd, alsmede de uitvoering hiervan, is het Nederlands recht van toepassing.
17.2.Ten aanzien van geschillen die onverhoopt mochten ontstaan, zal uitsluitend de volgens de regels van de absolute competentie aangewezen rechter in het Arrondissement 's-Gravenhage bevoegd zijn, tenzij wij er de voorkeur aan mochten geven de normale competentieregels als uitgangspunt te willen hanteren.
Contact / Route


Maak kennis met Hortis Legal


Over Hortis Certificaten Hortis